68 kresťanských citátov a myšlienok pre každodennú inšpiráciu

Kresťanské citáty

 

Kresťanské citáty

 

“To, čím ste, je boží dar pre vás, to, čím sa stanete, je váš dar pre Boha.” — Hans urs von Balthasar

 

“Niektoré z najväčších božích darov sú nezodpovedané modlitby.” — Garth Brooks

 

“Starosti nevyprázdnia zajtrajšok od smútku, ale dnešok od sily.” — Corrie Ten Boom

 

Len keď budeme mať odvahu preskúmať temnotu, objavíme nekonečnú silu nášho svetla. ― Brené Brownová

 

Kresťanstvo znamená oveľa viac ako len členstvo v cirkvi. ― Billy Sunday

 

“Mučeníka nerobí trest, ale dôvod.” – Augustín

 

Ak ste príliš zaneprázdnení na to, aby ste sa modlili, ste zaneprázdnení viac, než Boh chce. – Wanda E. Brunstetter

 

“Život je premárnený, ak nepochopíme slávu kríža, neuchováme si ho ako poklad, ktorým je, a nepripútame sa k nemu ako k najvyššej cene každej radosti a najhlbšej úteche v každej bolesti. To, čo bolo pre nás kedysi bláznovstvom – ukrižovaný Boh -, sa musí stať našou múdrosťou a silou a našou jedinou chválou na tomto svete.” – John Piper

 

“Boh nikdy nepovedal, že cesta bude ľahká, ale povedal, že príchod bude stáť za to.” – Max Lucado

 

“Božie dielo vykonané božím spôsobom nikdy nebude mať nedostatok božích zásob.” – Hudson Taylor

 

“Boh sa s tebou stretne tam, kde si, aby ťa priviedol tam, kam chce.”  – Tony Evans

 

“Pamätajte, kto ste. Nerobte kompromisy kvôli niekomu a z akéhokoľvek dôvodu. Ste dieťaťom všemohúceho Boha. Žite v tejto pravde.” – Lysa Terkeurst

 

“Ak nemôžeš lietať, tak bež, ak nemôžeš bežať, tak choď, ak nemôžeš chodiť, tak sa plaz, ale nech robíš čokoľvek, musíš ísť stále dopredu.” – Martin Luther King Jr.

 

“Najväčší strach by sme nemali mať z neúspechu, ale z úspechu vo veciach, na ktorých v živote nezáleží.” – Francis Chan

 

“Silu, odvahu a sebadôveru získavame každou skúsenosťou, pri ktorej sa naozaj zastavíme a pozrieme strachu do tváre… musíme urobiť to, čo si myslíme, že nedokážeme.”  – Eleanor Rooseveltová

 

“Kto si zhromažďuje poklady na zemi, strávi svoj život tým, že sa od svojich pokladov vzďaľuje. Pre neho je smrť stratou. Ten, kto si zhromažďuje poklady v nebi, sa teší na večnosť; denne sa približuje k svojim pokladom. Pre neho je smrť ziskom.” – Randy Alcorn

 

“Boh nám nedáva všetko, čo chceme, ale plní svoje sľuby a vedie nás po najlepších a najpriamejších cestách k sebe.” – Dietrich Bonhoeffer

 

“Kresťanský život nie je neustálym vzostupom. Mám svoje chvíle hlbokej skľúčenosti. Musím ísť k Bohu v modlitbe so slzami v očiach a povedať: ‘Bože, odpusť mi’ alebo ‘Pomôž mi’.” – Billy Graham

 

“Boh je prítomný vždy a všade a vždy sa snaží ukázať každému.” – A.W.Tozer

 

“Ak veríte v Boha, ktorý riadi veľké veci, musíte veriť aj v Boha, ktorý riadi malé veci.  Sme to, samozrejme, my, komu sa veci zdajú ‘malé’ alebo ‘veľké’.” – Elisabeth Elliot

 

“V Božom zámere nie je nikto bezvýznamný.” – Alistair Begg

 

“Spoliehať sa na Boha znamená začínať každý deň odznova, akoby sa ešte nič nestalo.”  -C. S. Lewis

 

“Váš potenciál je súhrn všetkých možností, ktoré má Boh pre váš život.” – Charles Stanley

 

“Najlepšie a najkrajšie veci na tomto svete nemožno vidieť ani počuť, ale treba ich cítiť srdcom.” – Helen Kellerová

 

“Čím lepšie poznáte božiu dobrotu a milosť vo svojom živote, tým skôr ho budete chváliť v búrke.” – Matt Chandler

 

“Božia vôľa nás nezavedie tam, kde nás božia milosť neudrží.” – Billy Graham

 

“Boh dokáže vziať neporiadok našej minulosti a premeniť ho na posolstvo. Vezme skúšky a testy a premení ich na svedectvo.” – Christine Caineová

 

“To, čo mi každý deň dáva najväčšiu nádej, je božia milosť; vedomie, že jeho milosť mi dá silu na všetko, čo ma čaká, vedomie, že pre Boha nie je nič prekvapením.” – Rick Warren

 

“Neexistuje jediná vec, ktorú by Ježiš nemohol zmeniť, ovládať a zvíťaziť nad ňou, pretože on je živý Pán.” – Franklin Graham

 

Rôzne kresťanské myšlienky

 

Opýtal som sa Boha: “Prečo ma vedieš cez rozbúrené vody?”

Odpovedal: “Pretože tvoji nepriatelia nevedia plávať.”

 

Keď budeš klásť Boha na prvé miesto, nikdy nebudeš posledný.

 

Prestaňte hľadať požehnanie, ale začnite hľadať Boha. Požehnanie bude potom hľadať vás.

 

V živote nepoužívate Boha na to, aby ste naplnili svoj cieľ. Namiesto toho nechajte Boha, aby vás použil na naplnenie svojho zámeru.

 

Najväčšou tragédiou nie je smrť, ale život… Život bez cieľa.

 

Modlitba nezmení len vašu situáciu. Mení aj vás.

 

Bez Boha nie je pokoj. Poznajte Boha, poznajte pokoj. Spoznajte rozdiel.

 

Viem, že Boh je so mnou nielen kvôli búrkam, ktoré zastavil, ale aj kvôli búrkam, cez ktoré ma dostal.

 

Niekedy Boh nemení tvoju situáciu, pretože chce zmeniť tvoje srdce.

 

Božie “nie” nie je odmietnutie. Je to presmerovanie!

 

Každá príležitosť báť sa je zároveň príležitosťou dôverovať Bohu!

 

Tí, ktorí všetko zverujú do božích rúk, nakoniec uvidia božie ruky vo všetkom.

 

Dôverovať Bohu neznamená, že sa ničoho nebojíte. Znamená to len to, že ste svoj strach už odovzdali Bohu… a máte úplnú dôveru, že On urobí všetko, čo je pre vás najlepšie.

 

Život bez Boha je ako zlomená ceruzka… nemá zmysel.

 

Nezakladajte svoju hodnotu na tom, čo si ľudia myslia. Založte svoju hodnotu na tom, čo si myslí Boh.

 

Namiesto toho, aby ste povedali: “Bože, mám veľký problém,” povedzte: “Problém, mám veľkého Boha.”

 

To, čo máte v Kristovi, je väčšie ako všetko, čo v živote nemáte.

 

Nehovorte: “Mám toľko práce, že nemám čas na modlitbu.”

Povedzte: “Mám toľko práce, že sa potrebujem pomodliť.”

 

Nedovoľte, aby nepovinné veci boli dôležitejšie ako povinné. Tento svet nám môže dať len to, čo je dočasné. Len Boh nám môže dať to, čo je večné.

 

Nepoužívajte svoju slabosť ako zámienku na páchanie hriechu, ale využite ju na to, aby ste sa viac spoliehali na Boha.

 

Keď dávame, nie je to o nás. Ide o to, aby sme vzdali slávu Bohu.

 

Aj keď nemáme vždy úplnú kontrolu nad tým, čo sa dostáva do našej mysle, vždy si môžeme vybrať, ktorá myšlienka v nej zostane.

 

Vo vašom vnútri je hlboká túžba, ktorú môže uspokojiť iba Boh.

 

Hojdačku si naplno neužijete, pokiaľ nezodvihnete nohy zo zeme. Jazdu na člne si naplno neužijete, ak neodstránite uzol lana z brehu rieky. Nikdy sa neobmedzujte, pokiaľ ide o dôveru v Boha.

 

Boh vás nebude posudzovať podľa toho, koľko máte peňazí, ale podľa toho, aký zbožný charakter ste si vybudovali.

 

Nemôžete prekonať svet, ak sa snažíte byť ako svet.

 

Keď sa modlíme, hovoríme s Bohom. Keď čítame Bibliu, Boh prehovára k nám.

 

Keď urobíme, čo môžeme, Boh urobí to, čo my nemôžeme. Našou úlohou je postarať sa o možné a zveriť Bohu nemožné.

 

Kresťanské citáty z Biblie

 

“Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.“ Sofoniáš 3:17

 

“Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná. On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť. Ustáva mládež a omdlieva a junač podlomená padá. Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.” Izaiáš 40:28-31

 

“Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.” Ján 15:13

 

“A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.” Rimanom 8:39

 

“Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.” 2. Korinťanom 4:16-18

 

“Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?” Rimanom 8:31

 

“Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.“ Deuteronómium 31:6

 

“Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou.” Izaiáš 41:10

 

“Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.” Filipanom 4:13

 

“Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.” Matúš 11:28